A ciklus utolsó megyei közgyűlése

Cikluszáró ülését tartotta a megyei közgyűlés a Megyeháza Árpád termében. Egyebek mellett beszámoló hangzott el az elmúlt 4 év munkájáról.  

11:45 Juhászné Lévai Katalin zárszava: Jó érzés, hogy megépítették az M3-as pihenőparkot. Nem presztizsberuházás volt. A következő közgyűlésnek kell bebizonyítani, hogy az a 2 milliárdos beruházás mennyire szolgálja a megyét. Amit a most záródó négy évben idehoztak, az 20 szoros értéke az ezt megelőző ciklusban ide jött értéknek. Az autópáálya építésen 1000 ember dolgozott közmunkásként, több mint 70 százalék roma ember volt. Ennek üzenete van a jövőnek, hogy a leghátrányosabbb emberek a legmodernebb beruházáson dolgoztak. Többen példamutatóan.

 

Büszke arra, hogy megyénk kezdeményezte azt, hogy a közgyűlés a munkaügyi központtal összefogva 100 diplomás fiatalnak 2 éves program keretében pályázatíró tanfolyamot, munkát biztosítottak. Olyannyira sikeres volt ez a program, hogy ma már ez országos szinten működik.

 

Legbüszkébb arra, hogy a magas szinten ellátott kötelező feladaton túl, jó társadalmi kapcsolatot alakított ki. Be tudták hozni a lakosság véleményét. Az önkormányzatok tanuljanak meg európai módon gondolkodni. Az önkormányzatokkal folyamatosan tartották a kapcsolatot. Nem rátelepültek az önkormányzatokra, hanem megmutatni, hogyan tudnak pályázatot írni, fejlesztéseikben segítettek.

 

Magyarorságon Budapest után a mi megyénk ből ment a legtöbb eredményes pályázat az NFT keretein belül. Ez jó előjel a jövőre.

 

Megtettek mindent, hogy egy boldog, nyugodt életű megye legyen Hajdú-Bihar. Köszöni a kritikákat, a konstruktív ellenzéki magatartást, ezzel is előrébb jutott a megye.

 

Jövőről elmondta: a megye, annak vezetése álljon az élére a regionális átalakulásnak. Nem tehetik meg, hogy tartalmában, kezdeményező készségével ne hajdú-Bihar legyen aki ennek a folyamatnak az élére áll.

 

11:03 Szünet után a hajdúszoboszlói HAJDÚÁPÓ Kht. térítési díjairól tett fel kérdést Ménes Andrea (Fidesz). Gyula Ferencné alelnök válasza: a díjemelés 6-7 millió forint többletbevételt jelent a társaságnak.

Lévai Tibor (Fidesz) megkérdezte, hogy az ellátottak hány százaléka tudja megfizetni a díjat. Válasz: Töredéke, sajnos, de ezt a díjemelést meg kellet lépni a színvonal emelése miatt.

 

Ménes Andrea szerint elfogadhatatlan a 20 százlékot is meghaladó térítési díj emelés. Ez a kis Gyurcsány-csomag - tette hozzá. Gyula Ferencné (MSZP) válaszában elmondta: nem kényük-kedvük szerint szedik be a többlet pénzt. Az emelés mértékét és a befizetés módját törvények szabályozzák. Ennek eredménye, hogy jobb körülmények közé kerülhetnek az emberek a szociális ellátásban.

 

Határozati javaslat a térítési díj emeléséről: 22 igen, 11 nem szavazattal elfogadta a közgyűlés a javaslatot.

 

A 10. napirendi pontban a kéményseprő-ipar szolgáltatás igénybevéteére szóló rendeletmódosításról is szavazotta testület. 22 igen, 11 nem és 1 tartózkodással a közgyűlés elfogadta.

 

11. napirend: Előterjesztés az M3-as pihenőpark harmadik ütemének megvalósítására, a pihenőpark üzemeltetésére. Kérdés, hozzászólás nem volt, a közgyűlés a pihenőpark 3. ütemének megvalósítására 23 igen, 12 tartózkodással elfogadta a pályázat kiírását.

 

Zárt ülés következik díjak odaítéléséről.

 

10:31 8. napirendi pontként a megyei fenntartású intézmények alapító okiratainak módosításáról (indítható iskolai osztályok, azok létszáma) döntöttek a képviselők. Egyhangúlag elfogadták.

 

10:26 2. napirendi pontként módosítani kell a megye ez évi költségvetését. Egy norvég pályázati alaphoz csak jövőre lehet beadni a pályázatot. A témához tartozó módosítási javaslatokat fogadnak el a közgyűlés tagjai. 1-2 tartózkodással, illetve egyhangúlag fogadják el a javaslatokat. Ezek például bankgarancia vállalás, kárpát-aljai főiskola támogatás, önerő biztosítása. Az egész rendeletet 36 igen szavazattal elfgadta a rendeletet.

 

3. napirend: tájékoztató a megyei önkormányzat intézménydeinek ez évi első félévi gazdálkodásáról. 24 igen, 11 tartózkodással elfogadta a közgyűlés.

 

4. naprendi pont: a megyei területfejlesztési tanács 2006. évéről beszámoló.

Hozzászóló Gál István (Szdsz): igényektől elmarad a lehetőségektől, mégis el kell mondani, az előző ciklusnál korrektebb elosztás volt ebben a ciklusban.

Határozati javaslatot 23 igen és 12 tartózkodással alfogadta.

 

5. napirendi pont: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás.

35 igen szavazattal elfogadta.

 

7. napirend. Kenézy kórház rendelőintézetének működésével kapcsolatos döntésekre előterjesztés. Az intézmény a NFT 2-höz projekt alapú együttműködésben részt vehet a megye többi egészségügyi intézményeivel.

35 igen szavazattal elfogadta.

 

10:13 Török István (független) hozzászólása: Egyedüli a közgyűlésben párt érdektől független tag. Amikor fontos ügyek voltak, a jobb és a baloldal meg tudott egyezni. A megyei vállalkozóit képviselő tag a vállalkozók és a dolgozók érdekeit sikeresen képviselte - fogalmazta meg. Bízik, hogy a kövekező ciklusban is sikeresen tud együtt dolgozni, reméli a jelenlegi helyzetben is meg tudnak egyezni a politikai oldalak.

 

Tóth József (MSZP) hozzászólása: Zárás kapcsán fontosak a számok. Voltak szerencsés és kevésbé szerencsés döntések. A vagyongyarapodás 40 százalékos. Nem igaz az ellenzék állítása, hogy elkótyavetyélik a vagyont. A polgári pihenőpark 1 százalékos sajáterő mellé 99 százalék támogatás jött. Az 1 milliárd vagyonalappal szemben most 1,3 milliárdot hagynak utódaikra. Nem anyagiakban kifejezhető érték: a következő ciklusra egy új szemléletű, szakmailag megerősített apparátust hagynak hátra.

 

Juhászné Lévai Katalin elnökasszony (mszp): Nem tudtak minden feladatot megoldani felújítást, karbantartást a szociális téren, de itt is jelentős előrelépés volt. Komádi Fogyatékos Otthon valószínűleg jövőre átadható lesz. Ez másfél évtizedes adóssága a megyének. Néhány nagy ügyet végig vittek, illetve megalapoztak ebben a ciklusban. Reméli, ez folytatódik a következő ciklusban. Jó alapot adnak át a következő önkormányzatnak. Nem mindig sikerült a legmegfelelőbb személyekkel betölteni a különböző funkciókat. Jó, ha beismerik és váltanak közben. A cél elérése a lényeg. Újszerű gondolkodással közelítették meg a közgyűlés szerepét.

 

Az eddig elhangzottakra válaszként elmondta: A vagyongazdálkodásból bejött pénzek közül semmit sem fordítottak működésre, az a vagyon gyarapodását szolgálta.Az M3-as pihenőpark megvalósítása valóban elhúzódott. Sok adminisztráció volt az oka. Jövő héten meg lesz a műszaki átadás. A megyei könyvtár bokréta vatója a jövő héten szintén meglesz. A testület a célkitűzések zömét megtette.

 

Ezek után javasolta, hogy a 40 fős testület közös munkáját fogadják el. Megyei önkormányzat 2002-2006 közötti időszakáról szóló beszámolót 23 igen, 14 tartózkodással elfogadta a beszámolót. A gazdasági program végrehajtását 23 igen, 1 nem, 12 tartózkodással ezt is elfogadta.

 

9:51 Korcsmáros Sándor, az egészségügyi és szociális bizottság elnöke elmondta, ő már a negyedik ciklusban tagja a közgyűlésnek, és ilyen arányú fejlesztés egyik ciklusban sem volt szociális téren. Kiemelte a bárándi szociális otthont, a nyíradonyi otthont, a Dermák Kht. 50 fős rehabilitációs intézményét, valamint az átképzésre érkezett 190 millió forint összegű EU-s támogatást. A bizotság 4 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadta a beszámolót.

 

Rácz Róbert a jobbodal frakció vezetője elmondta: a közgyűlés többségét adó kormánypárti frakció megvonta a bizalmat a megye jelenlegi vezetésétől atekintetben, hogy a választási listán betöltött helyük alapján nem ad neki lehetőséget az új ciklusban Hajdú-Bihar vezetésére. Ennél finomabban fogalmazzák meg kritikájukat. Méltányolta a kistelepülések sportpályáinak felújítását, dicséretesek a fejleszztási beruházások, amelyeknek öbb mint fele Debrecenbe érkezett. Kritikaként mondta el, azt, hogy nem használható még a Polgári Pihenőpark, továbbá szükségtelennek látja a Megyegazda Kft.létrehozáást, mert az vagyongazdálokdás helyett a forgalomképes vagyon helyett a mozdítható vagyon eladásával foglalkozot. A kötelező feladatot ellátó intézmények nem \"aranykorként\" élik meg ezt a 4 évet. \"A 4 év szándékai dicsérendők, a szolgáltató megye megteremtése dicséretes, a kivitelezés módja már kevésbé\" - fejezte be Rácz Róbert.

 

Molnár László, szocialista frakció vezetője korrektnek, jó színvonalúnak ítélte a 4 éves munkáról szóló beszámolót, a közgyűlés munkája eredményes volt - tette hoz. A beszámoló arról szól, hogy a közgyűlés mit végzett, annak milyen társadalmi hatása van, és nem arról ír, hogy a munkában ki milyen szerepet vállal. A munka a megye települései, lakossági igénye alapján valósult meg. Ezek kiváló teljesítmények. A kötelező feladatok ellátását jó színvonalon, eredményesen végezte el úgy, hogy annak működtetésére egy új rendszert épített fel. Megjegyezte, hogy a közgyűlés egy része nem vállalt konstruktív feladat egyetlen költségvetési rendelet megalkotásában sem.

 

9:17 Az elnöki tájékoztatót 20 igen és 13 nem szavazattal nem fogadta el a közgyűlés. Két határozat is van a javaslatban, mindkettőt elfogadták a képviselők. A napirendi javaslat szerint a kitüntetések odaítéléséről zárt ülésen dönt a közgyűlés. A napirendi pontokat elfoadták.

 

9:10 Juhászné Lévai Katalin köszönti a megjelenteket. Bejelenti, hogy határozatképes a közgyűlés.

  (www.haon.hu)