Jogtudor

Eredmények megjelenítése 1581-től 1600-ig 1632 találatból.

Tájékoztató a 2006. évről szóló személyi jövedelemadó bevallás és elszámolás tudnivalóiról

Jogtudor - 2007-01-19

Az adóbevallási kötelezettség teljesítésének módjai:

 

Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) bevallása

Jogtudor - 2007-01-18

2006. február 15-éig kell benyújtaniuk a 0643-as számú bevallást azoknak a számviteli törvény hatálya alá nem tartozó egyéni vállalkozóknak, bevételi nyilvántartást vezető bt-nek, kft-nek, akik (amelyek) 2006. évre az eva szerinti adózást választották. A bevallást akkor is be kell nyújtani, ha az evás vállalkozónak 2006. évre kötelezettsége nem keletkezett.

Az Alkotmánybíróság közleménye

Jogtudor - 2007-01-17

Az Alkotmánybíróság a 2007. január 16-án elfogadott határozatában megállapította: az Alkotmány 61. § (2) bekezdéséből fakadó alkotmányos követelmény, hogy a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (Médiatörvény) 49. §-a alkalmazásakor a tájékoztatás kiegyensúlyozottságát – a műsor jellegétől függően – az egyes műsorszámon belül, illetve a műsorszámok összességében kell vizsgálni.

TÁJÉKOZTATÓ

Jogtudor - 2007-01-16

Az APEH Észak-alföldi Regionális Igazgatósága tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy az adóhivatal internetes honlapján (www.apeh.hu)  megtalálhatók az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló – 2007. évben használatos - számlaszámok és adónemeik.

Tájékoztató a magánnyugdíjpénztári tagdíj-bevallási és fizetési kötelezettség változásáról

Jogtudor - 2007-01-15

A 2007. január hónapra vagy azt követően a bevallás és befizetés tekintetében esedékes magánnyugdíjpénztári tagdíjakat már nem a magánnyugdíjpénztárak, hanem az APEH felé kell bevallani, valamint az APEH által a Magyar Államkincstárnál magánnyugdíjpénztáranként  megnyitott számlákra kell megfizetni.

Egyetemleges felelősség a más helyett történő bizonylat kibocsátásnál

Jogtudor - 2007-01-10

Az általános forgalmi adóról szóló törvény (továbbiakban: áfa törvény) értelmében a számla, egyszerűsített számla kibocsátására kötelezett adóalany bizonylat kibocsátási kötelezettségét - előzetes írásbeli megállapodás alapján - az adóalany nevében és javára az adóalany vevő, megrendelő átvállalhatja, vagy azt a számla kibocsátására kötelezett adóalany nevében és az ő képviseletében eljáró harmadik fél adóalany (ideértve a pénzügyi képviselőt) is teljesítheti.

Az elektronikus adóbevallásról

Jogtudor - 2007-01-08

A 2006. decemberben elfogadott, az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény változásokat hozott az elektronikus bevallási kötelezettség 2007-re vonatkozó szabályaiban. A korábbi rendelkezések szerint 2007. január 1-étől elvileg minden munkáltatónak és kifizetőnek a rájuk vonatkozó bevallási gyakoriságtól függetlenül, havonként, a tárgyhót követő hó 12-éig elektronikus úton bevallást kellett volna tenni.

  2007-től a nyugdíjas foglalkoztatottak adózása megváltozik

Jogtudor - 2007-01-04

A nyugdíj és a nyugdíjast megillető baleseti járadék bekerül az ún. adóterhet nem viselő járandóságok körébe. Ez azt jelenti, hogy ezen járandóságok önmagukban nem adóznak ugyan, de ha a nyugdíjas egyéb összevonandó jövedelmet is szerez, akkor össze kell adni a nyugdíjjal, kiszámítani a nyugdíj és a jövedelem együttes adóját, majd ebből levonni a nyugdíjra jutó személyi jövedelemadót.

 A számítógéppel kiállított számla vevő felé e-mailen történő továbbítása

Jogtudor - 2006-12-30

Egyre gyakoribb azon adózói gyakorlat, amely szerint az egyébként számítógéppel előállított számlát kizárólag elektronikus úton küldik meg a vevő felé. Ugyanakkor a számítógéppel kiállított számla papír alapú előállításától eltekinteni semmilyen esetben nem lehet.

Változások az internetes adózásban

Jogtudor - 2006-12-29

Az elektronikus (internetes) bevallás benyújtására kötelezett adózóknak e kötelezettségük teljesítése érdekében okmányirodai regisztrációt és ezt követően adóhatósági bejelentést kell/kellett teljesíteniük. Az APEH-hez teljesítendő bejelentésre a 06180 számú bejelentés és regisztrációs adatlap elnevezésű nyomtatvány szolgál.

Az eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozókat érintő törvénymódosításokkal kapcsolatos egyes kérdésekről

Jogtudor - 2006-12-28

1. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény 2007. január 1-jén hatályba lépő módosítása szerint nem szűnik meg annak az egyéni vállalkozónak az eva alanyisága, aki tevékenységét azért nem végzi folyamatosan, vagy bevételt azért nem ér el, mert gyermekgondozási segélyben (továbbiakban: gyes) vagy gyermekgondozási díjban (továbbiakban: gyed) részesül.

Az építésügyi hatósági eljárások szabályozása

Jogtudor - 2006-12-21

Az ÖTM előkészítette az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló miniszteri rendelet tervezetét. Véleményezési határidő: 2007. 01. 04.

Határidők az adózásban

Jogtudor - 2006-12-20

December 20.

A személyi jövedelemadó változásai

Jogtudor - 2006-12-19

A korábbi módosításokra is figyelemmel, az adótábla 18%-os mértékű határa a korábbi 1.550.000,- Ft-ról 1.700.000,- Ft-ra nő.

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló törvény alapján ugyanakkor az összevontan adózó, járulékfizetés felső határát meghaladó jövedelem 4%-os különadóval terhelt, adóelőleg fizetési kötelezettség mellett.

A járulékbevallások javítási lehetőségei

Jogtudor - 2006-12-18

Az elektronikusan javítható bevallások fajtái:

•          JAVÍTÁS: kizárólag hibás, kiértesített bevallás javítható, (a hibákat az APEH észleli) a betöltött hibalista szerint. A hibalistát a hibás bevallás bárkódjára kell lekérni.

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya aláa 2007. évre történő bejelentkezéssel kapcsolatban

Jogtudor - 2006-12-15

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá a 2007. évre új adózóként bejelentkezhet

 

-           az egyéni vállalkozó;

-           a jogi személyek közül a korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, a végrehajtói iroda, az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda és az erdőbirtokossági társulat;

-           a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, azaz a betéti társaság és a közkereseti társaság.

Pótlékmentes önrevíziók

Jogtudor - 2006-12-13

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény szerinti feltételek alapján lehetősége van az adózónak arra, hogy önellenőrzési pótlék mentesen helyesbítse adóját, illetve késedelmi pótlék mentes részletfizetést vegyen igénybe a 2006. június 9-ét megelőzően bevallott és a 2006. december 31-éig helyesbített adó különbözete után, ha az adóhatóság ellenőrzését megelőzően feltárja, hogy az adó alapját, az adót nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg, és bevallását önellenőrzéssel módosítja.

Bűncselekmény hiányában felmentették a vádak alól a hajdúszoboszlói szállodatulajdonost

Jogtudor - 2006-12-11

Bűncselekmény hiányában minden ellene felhozott vád alól felmentette a Debreceni Városi Bíróság Tóth Lajos vállalkozót, a hajdúszoboszlói Hotel Silver tulajdonosát - közölte az MTI-vel az ítélethirdetést követően Szabó István, a szállodatulajdonos ügyvédje.

Külföldre utazás korlátozása adótartozás miatt

Jogtudor - 2006-12-08

A külföldre utazásról szóló törvény alapján az adóhatóság kezdeményezheti annak a magyar állampolgárnak a külföldre utazása korlátozását, akinek jogerős határozattal megállapított - legalább 10 millió forint összegű - adóhiányból származó tartozása áll fenn.

Büntető feljelentések megtétele

Jogtudor - 2006-12-07

A büntetőeljárásról szóló törvény alapján:

„Hatóság tagja és a hivatalos személy, továbbá, ha külön törvény előírja, a köztestület köteles a hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt – ha az elkövető ismert, annak megjelölésével – feljelenteni.”